ExportCameraSystem vci.cameraSystem#

Room only

class ExportCameraSystem#

ExportCameraSystem は VCI 上に各種カメラを生成したり、生成したカメラの操作を行うためのオブジェクトです。

vci モジュール内の path#
vci.cameraSystem

関数

説明

CreatePhotographyCamera

VCI 上に写真撮影用カメラを生成します。